Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest:

1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 • wypełnić dane osobowe, 
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę szkoły średniej, datę i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości oraz jego numer; 

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2020 r. zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę szkoły średniej,

 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2020 r.; 

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2020 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną; termin dostarczenia skanu – nie wcześniej niż 12  sierpnia br., precyzyjne określenie tej daty uzależnione jest od jednoznacznego podania przez Centralną Komisję Egzaminacyjną terminu rozdania świadectw dojrzałości tegorocznym maturzystom,

 • w przypadku aplikowania na Projektowanie Ubioru, prowadzone w ramach kierunku Wzornictwo, załączyć skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub, w przypadku kandydatów zdających maturę w 2020 r., oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.

2. Dostarczyć do Uczelni, w terminie określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. Termin dostarczenia tego dokumentu będzie podany najwcześniej w drugiej połowie lipca br.

 Kandydat na stacjonarne studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć skan dyplomu ukończenia studiów,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej, 
 • załączyć skan suplementu, w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje. 

2. Dostarczyć do Uczelni, w terminie, określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi. Termin dostarczenia dokumentu będzie podany osobno dla każdego kierunku.

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):

 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan dyplomu ukończenia studiów,
 • załączyć skan suplementu.

2. Dostarczyć do Uczelni, w terminie, określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:

 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię, po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi; termin dostarczenia dokumentu będzie podany osobno dla każdego kierunku,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu – oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny. Termin dostarczenia dokumentu będzie podany osobno dla każdego kierunku.