Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Dokumenty

Wydział Wzornictwa

Kandydat na stacjonarne studia I stopnia zobowiązany jest:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę szkoły średniej, datę i miejsce wystawienia świadectwa dojrzałości oraz jego numer;

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest podać wyłącznie nazwę szkoły średniej,

 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan świadectwa dojrzałości (lub dokumentu równoważnego) – nie dotyczy osób zdających maturę w 2021 r.;

UWAGA!

kandydat zdający maturę w 2021 r. zobowiązany jest przesłać skan dokumentu na adres poczty elektronicznej wybranego Wydziału w odrębnym terminie wskazanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną,

 • w przypadku aplikowania na Projektowanie Ubioru, prowadzone w ramach kierunku Wzornictwo, załączyć skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub, w przypadku kandydatów zdających maturę w 2021 r., oświadczenie własne o znajomości języka angielskiego na poziomie B2.
 1. Dostarczyć do Uczelni, w terminie określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości (lub dokument równoważny) oraz jego kserokopię. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi.

 

 Kandydat na stacjonarne studia II stopnia, będący absolwentem studiów co najmniej I stopnia prowadzonych przez ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2021 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów – skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje.
 1. Dostarczyć do Uczelni oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię, w terminie określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wydania kandydatowi dyplomu ukończenia studiów, pod rygorem niewpisania na listę studentów bądź skreślenia z listy studentów. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi.

 

Kandydat na stacjonarne studia II stopnia, będący absolwentem innej uczelni niż ASP w Warszawie, zobowiązany jest:

 1. W systemie Internetowej Rejestracji Kandydata (IRK):
 • wypełnić dane osobowe,
 • wypełnić dane dotyczące wykształcenia; należy podać nazwę uczelni, datę i miejsce wystawienia dyplomu ukończenia studiów oraz jego numer,
 • zamieścić cyfrową kolorową fotografię z wizerunkiem kandydata o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi; fotografia musi spełniać wymogi szczegółowo opisane na stronie Rekrutacji w menu bocznym „Zdjęcie cyfrowe”,
 • załączyć potwierdzenie wniesionej opłaty rekrutacyjnej,
 • załączyć skan dyplomu ukończenia studiów, a w przypadku, gdy złożenie egzaminu dyplomowego nastąpiło w 2021 r. i kandydat w chwili aplikowania na studia do ASP w Warszawie nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów – skan zaświadczenia o ukończeniu studiów zawierające informacje o poziomie, kierunku i profilu studiów, uzyskanym tytule zawodowym i słownie określonym wyniku ukończenia studiów,
 • załączyć skan suplementu lub skan wykazu zrealizowanych przedmiotów wraz z ocenami w przypadku, gdy kandydat jest absolwentem innego kierunku ASP w Warszawie, niż kierunek, na który aplikuje.
 1. Dostarczyć do Uczelni, w terminie, określonym odrębnym dokumentem przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną:
 • oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów oraz jego kserokopię, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wydania kandydatowi dyplomu ukończenia studiów, pod rygorem niewpisania na listę studentów bądź skreślenia z listy studentów. Po poświadczeniu przez Uczelnię zgodności kserokopii z oryginałem, oryginał dokumentu zostanie zwrócony właścicielowi,
 • w przypadku, gdy kandydat zdawał maturę poza Polską, do wglądu – oryginał świadectwa dojrzałości lub dokument równoważny. Termin dostarczenia dokumentu będzie podany osobno dla każdego kierunku.