Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Komunikaty

Uwaga Kandydaci przyjęci na studia!!!
 
Każdy Kandydat przyjęty na studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał dokumentu równoważnego świadectwu dojrzałości (np.: matura międzynarodowa) do właściwego Dziekanatu w terminie 1-9 października br.
 
Każdy Kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia zobowiązany jest dostarczyć oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów do właściwego Dziekanatu w terminie 1-9 października br.

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna, ustaliła, że tegoroczni maturzyści, biorący udział w rekrutacji na studia w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, na rok akademicki 2020/2021, rozpoczętej w czerwcu, zobowiązani są przesłać skan świadectwa dojrzałości na adres mailowy właściwego wydziału, w terminie najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r.

Brak otrzymania przez Uczelnię skanu świadectwa dojrzałości we wskazanym terminie, będzie podstawą do domniemania, że Kandydatka/Kandydat nie posiada świadectwa dojrzałości, tym samym nie posiada prawa do podjęcia studiów. 

Opisana ewentualność będzie podstawą do umieszczenia Kandydatki/Kandydata na liście osób niezakwalifikowanych na studia.

Kandydatki/Kandydaci, którzy w tym roku zdawali maturę międzynarodową, proszeni są o mailowe poinformowanie o tym fakcie właściwy Dziekanat.