Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Kontakt

Wydział Wzornictwa

Uwaga! In­for­ma­cji w spra­wie re­kru­ta­cji udzie­la­ją dzie­ka­na­ty wła­ści­wych wy­dzia­łów.


Wy­dział Wzor­nic­twa

Dzie­ka­nat ul. My­śli­wiec­ka 8, 00–459 War­sza­wa

tel. (+48 22) 628 16 23, (+48 22) 629 40 45 w. 32 fax. (+48 22) 628 16 23

e-ma­il: wwp@asp.waw.pl, rekrutacja.wzornictwo@asp.waw.pl

Dyżury telefoniczne dziekanatu Wydziału Wzornictwa:
22 czerwca, 10.00-12.00
23 czerwca, 10.00-12.00
25 czerwca, 10.00-12.00
29 czerwca, 10.00-12.00
30 czerwca, 10.00-12.00
1 lipca, 10.00-12.00
2 lipca, 10.00-12.00
6 lipca, 10.00-12.00


Dział Nau­cza­nia

ul. Kra­kow­skie Przed­mie­ście 5, 00–068 War­sza­wa

tel. (+48 22) 320 02 18

e-ma­il: dn@asp.waw.pl