Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

Czas trwania studiów: 3,5 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne:

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna przeprowadza rekrutację na kierunku Wzornictwo na stacjonarne studia pierwszego stopnia w zakresie projektowanie produktu i komunikacji wizualnej lub projektowanie ubioru

I etap – złożenie teczki z samodzielnie wykonanymi przez kandydata pracami plastycznymi i projektowymi.

Teczka powinna zawierać:

  • prace plastyczne – nie mniej niż 10 i nie więcej niż 15 prac: (nie mniej niż 4 rysunki studium modela w formacie 100 cm x 70 cm, nie mniej niż 4 prace malarskie w dowolnej technice i formacie nie mniejszym niż 29,7 cm x 21 cm i nie większym niż 100 cm x 70 cm),
  • obowiązkowy temat projektowy – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym na 6 (sześć) tygodni przed ostatecznym terminem składania teczek. Publikowane są dwa tematy do wyboru, w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej i w zakresie projektowania ubioru. Kandydat musi wybrać jeden temat,
  • opcjonalnie można złożyć do 3 (trzech) plansz w formacie 100 cm x 70 cm
    z dokumentacją prac projektowych, fotografiami, szkicami itp. pokazującymi dotychczasowy dorobek kandydata.

Dokumentacja wszystkich prac składanych w teczce musi znaleźć się na płycie CD. Płyta powinna zawierać katalog zatytułowany: Nazwisko i Imię kandydata. W katalogu należy umieścić listę prac i oświadczenie, że kandydat jest ich autorem (w formacie .doc, .txt lub .rtf) oraz reprodukcje prac w formacie .jpg, wymiar dłuższego boku 1000 pikseli. Wszyscy kandydaci muszą odebrać teczkę po zakończeniu przeglądu w wyznaczonym terminie.

II etap – egzamin praktyczny:

Część artystyczna:

– rysunek i kolor/malarstwo – czas  4 godziny – studium modela,  martwej natury lub praca z wyobraźni. Tradycyjne narzędzia: ołówek, grafit, kredki, markery, farby plakatowe, tempery. Egzamin dostarcza informacji o umiejętności obserwowania, komponowania na płaszczyźnie, wrażliwości na przestrzeń, światło i fakturę;

– rzeźba – czas  4 godziny –  interpretacja przestrzenna tematu (tekst, myśl, stan, zdarzenie). Kandydaci pracują w dostarczonym materiale. Nie ocenia się warsztatu rzeźbiarskiego, ale zdolność do odczuwania: pionu i poziomu, bryły i płaszczyzny, kontrastu, wielkości i kształtu, ekspresji formy i warstwy znaczeniowej;

Część projektowa:

– projektowanie – czas 8 godzin. Polega na odpowiedzi na postawiony problem projektowy. Rozwiązanie zadania przybiera najczęściej formę rysunków lub makiety wykonanej z dostarczonych materiałów. Egzamin sprawdza: umiejętności dostrzegania, analizowania i rozwiązywania problemów, rozumienie tworzywa i jego naturalnych cech, umiejętności przekazu treści w formie graficznej, sprawność manualną i umiejętność gospodarowania czasem. W przypadku kandydatów, którzy zrealizowali obowiązkowy temat do teczki w zakresie projektowania ubioru, po zrealizowaniu zadania projektowego następuje jego obrona ustna. W przypadku kandydatów, którzy zrealizowali obowiązkowy temat do teczki w zakresie projektowania produktu i komunikacji wizualnej, następuje weryfikacja predyspozycji z zakresu wyobraźni przestrzennej i rysunku produktu przemysłowego, podczas których oceniane jest zainteresowanie wzornictwem, techniką oraz rozumienie rzutów i aksonometrii.

III etap – autoprezentacja: sprawdza predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu projektanta: inteligencję ogólną, ciekawość poznawczą, motywacje, umiejętności poprawnego rozumowania oraz wyrażania swoich myśli, zainteresowanie problemami kultury, sztuki i cywilizacji.

Warunkiem realizacji studiów w zakresie projektowania ubioru jest znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2. Kandydaci, realizujący obowiązkowy temat w zakresie projektowania ubioru, składają również dokumenty potwierdzające znajomość języka na poziomie B2. Mogą to być, między innymi:
– certyfikat FCE lub inny certyfikat potwierdzający znajomość języka na wymaganym poziomie, lub
– matura z języka angielskiego zdana na poziomie rozszerzonym w części ustnej lub pisemnej.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów w postępowaniu rekrutacyjnym (lista rankingowa). Listy rekrutacyjne są sporządzane osobno dla projektowania produktu i komunikacji wizualnej oraz projektowania ubioru.

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
Przy ocenie prac plastycznych kandydatów (portfolio) Uczelniana Komisja Rekrutacyjna stosuje skalę punktową w przedziale od 0 do 10. Do drugiego etapu egzaminu przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 6 punktów.

Ocena etapu II:
Ocenie podlega każda część egzaminu praktycznego. Przed rozpoczęciem egzaminu praktycznego, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna określa i podaje do publicznej wiadomości maksymalną liczbę punktów do uzyskania za każdą jego składową. Kandydat może otrzymać za część praktyczną maksymalnie 105 punktów. Kandydat musi otrzymać z każdej części egzaminu praktycznego ocenę pozytywną. Uzyskanie zera („0”) punktów z którejkolwiek części lub nie przystąpienie do którejkolwiek części egzaminu praktycznego skutkuje wykluczeniem kandydata z postępowania kwalifikacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Do kolejnego etapu dopuszczone są osoby, które uzyskały minimum punktowe, określane przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną i podane do publicznej widomości w terminie nie później niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia rekrutacji.

Ocena etapu III:
Przy ocenie autoprezentacji stosuje się skalę punktową w przedziale od 0 do 30. Otrzymanie „0” (zera) punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Osoba, która nie przystąpiła do egzaminu zostaje wykluczona z postępowania rekrutacyjnego oraz nie jest jej przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji 

Podstawę do ustalenia miejsca kandydata na końcowej liście rekrutacyjnej stanowi suma punktów uzyskanych za część praktyczną i autoprezentację.


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE WZORNICTWA

Czas trwania studiów: 1,5 roku

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – złożenie przez kandydata podania o przyjęcie na studia wraz z życiorysem zawodowym i dorobkiem (portfolio), dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia lub studiów magisterskich, indeksu lub suplementu do dyplomu oraz ewentualnych innych dokumentów potwierdzających zdobycie innych kwalifikacji, oraz opracowaniu obowiązkowego tematu projektowego; etap ten kończy się dopuszczeniem lub niedopuszczeniem kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego;

II etap – autoprezentacja dotycząca portfolio, wykształcenia, ewentualnej pracy zawodowej, motywacji, zainteresowań.

Kandydaci na studia drugiego stopnia, poza dokumentacją wskazaną na stronie rekrutacji w menu bocznym „Dokumentacja” muszą złożyć:
– indeks/suplement,
– życiorys zawodowo – akademicki (C.V.),
– portfolio w formie wydruku i na nośniku cyfrowym,
– opracowanie  obowiązkowego tematu projektowego – według zasad określonych w osobnym dokumencie, publikowanym przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną nie później niż dwa miesiące przed ostatecznym terminem składania dokumentów,
– posiadane certyfikaty językowe.

W postępowaniu kwalifikacyjnym można uzyskać maksymalnie 100 punktów: za I etap maksymalnie 60 pkt i za II etap maksymalnie 40 pkt.

O przyjęciu na studia magisterskie decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie mniej niż 60 pkt. Lista rankingowa sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez kandydata w ocenie portfolio i autoprezentacji.