Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

Zasady rekrutacji

 

Kierunek: Badania artystyczne

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Czas trwania studiów: 3 lata

 

Postępowanie rekrutacyjne:

I etap – złożenie portfolio A, portfolio B i listu motywacyjnego.

Kandydatka/Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunek Badania artystyczne załącza następujące materiały wizualne, podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

1. Portfolio „A” zawierające autorskie przedstawienie dowolnie wybranego miejsca

(pokój, dom, ulica, okolica, wydarzenie publiczne itp.) w formie zestawu fotografii (5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Sposób prezentacji fotoreportażu jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek / wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą zadania jest ukazanie potencjału fotografii/filmu w procesie poznania rzeczywistości. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia obserwacji lub refleksji społecznej: tworzenia dokumentów i reportaży.

Ocenie portfolio będzie podlegała samodzielność myślenia, umiejętność widzenia w otaczającym środowisku zjawisk nieoczywistych/niedostrzeganych, zdolność do syntezy, wrażliwość na kontekst (społeczny, historyczny, polityczny itp.) oraz adekwatność zastosowanych ujęć do przedstawionej treści.

2. Portfolio „B” zawierające artystyczne ujęcie tego samego miejsca z zadania „A”

(pokój, dom, ulica, okolica, wydarzenie publiczne itp.) wybranego przez kandydata, w formie zestawu fotografii (po 5-7 zdjęć) lub filmu video (maksymalna długość video: 2 min.). Sposób prezentacji fotografii jest dowolny, wielkość pojedynczych odbitek/wydruków zdjęć nie może przekroczyć 25×25 cm. Dopuszczalne formaty plików video: avi, mp4, mov, flv.

Istotą zadania jest ukazanie umiejętności pokazania wybranego miejsca w formie, którą kandydat uzna za autorską, artystyczną wizję wzbogacającą ujęcie zastosowane w „A”, a więc nie tylko ujęcie o charakterze krytyczno-dokumentacyjnym, lecz ujęcie kreatywne. Chodzi o artystyczny aspekt prac i ich wartość estetyczną. W zadaniu chodzi o potraktowanie kamery/aparatu (także w smartfonie i in.) jako narzędzia artystycznej kreacji.

Ocenie portfolio będzie podlegała umiejętność wydobycia estetycznych wartości tematu, umiejętność widzenia artystycznego, wyobraźnia oraz dobór środków plastycznych do przedstawionej treści.

3. List motywacyjny z uzasadnieniem wyboru kierunku studiów oraz własna interpretacja związku sztuk plastycznych z naukami humanistycznymi i społecznymi (nie więcej niż 2000 znaków ze spacjami) zapisany w pliku PDF.

II etap – autoprezentacja, na którą składa się:

  1. prezentacja portfolio – kandydaci prezentują swoje portfolia przed Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną: uzasadniają wybór tematu/tematów prac, omawiają i uzasadniają zastosowane w nich środki wyrazu (max. 5 min.) wraz z krótkim komentarzem do listu motywacyjnego
  2. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu sztuki dawnej i nowszej, w tym sztuki współczesnej (zakres zagadnień przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną) – dotyczy tylko osób, które nie zdawały historii sztuki na maturze.Osoby, które zdawały maturę z historii sztuki, dostają punkty wg następującego przelicznika: wynik matury w procentach dzielony przez 10, a następnie mnożony przez 0,8 (w przypadku matury podstawowej) lub przez 1 (w przypadku matury rozszerzonej).
  3. wypowiedź na temat dwóch wylosowanych zagadnień z zakresu szeroko pojętej kultury (zakres zagadnień przygotowany przez Uczelnianą Komisję Rekrutacyjną).

PUNKTACJA

Ocena etapu I:
– za portfolio „A” kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 10 punktów,

– za portfolio „B” kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 10 punktów,

– za list motywacyjny kandydatka/kandydat otrzymać może maksymalnie 5 punktów.

Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania w tym etapie wynosi 25. Do kolejnego etapu, tj. autoprezentacji przystępują tylko ci kandydaci, których prace zostały ocenione na minimum 16 punktów.

Ocena etapu II:
Za każdą część autoprezentacji kandydatka/kandydat może otrzymać od 0 do 10 punktów.

Łącznie za II etap (autoprezentację) kandydat może otrzymać od 0 do 30 punktów.

Otrzymanie zera punktów z jakiejkolwiek części autoprezentacji jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Otrzymanie zera punktów z autoprezentacji lub nieprzystąpienie do autoprezentacji jest równoznaczne z nieklasyfikowaniem kandydata i wykluczeniem go z postępowania rekrutacyjnego. Takiej osobie nie jest przyznawana lokata na liście rankingowej.

Zasady punktacji 

Podstawę do ustalenia miejsca na końcowej liście rekrutacyjnej dla kierunku Badania artystyczne stanowi suma punktów uzyskanych za oba etapy, tj.: przegląd portfolio oraz autoprezentacja (etap I i II).

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa).

W procesie rekrutacji kandydatka/kandydat może uzyskać łącznie za oba etapy maksymalnie 55 punktów. Minimum kwalifikujące do przyjęcia na studia wynosi 28 punktów.


STACJONARNE STUDIA II STOPNIA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ

Czas trwania studiów: 2 lata

 

Rekrutacja na studia drugiego stopnia odbywa się jednoetapowo.

Kandydatka/Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunek Badania artystyczne załącza następujące materiały, podlegające ocenie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej:

  1. prezentacja wybranego przez siebie zagadnienia, dotyczącego zainteresowań badawczych i twórczych kandydata, w tym bibliografia dotycząca przedmiotu zainteresowań
  2. konspekt projektu pracy badawczej wraz z wstępnie wybranym sposobem uzupełnienia przedstawionego zagadnienia językiem plastyki (plan wystawy, diagram, fotografia, film, itp.).

Wymagania techniczne dotyczące prezentacji przedstawianej podczas rozmowy kwalifikacyjnej:

materiały w wersji cyfrowej uporządkowane według kolejności prezentacji rozdzielczość min. 72 dpi, formaty jpg. png, pdf lub dokument Power Point ppt.

Prezentacja powinna być złożona w dziekanacie na płycie CD/DVD lub pendrivie wraz z wymaganymi w procesie rekrutacji dokumentami.

Rozmowa kwalifikacyjna dotyczy zagadnień związanych z zainteresowaniami badawczymi kandydata i problematyki badań artystycznych. Prezentacja i konspekt są podstawą do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej oceniana będzie oryginalność ujęcia tematu, umiejętność posługiwania się fachową terminologią, znajomość podstawowej literatury (w zakresie wskazanego kierunku zainteresowań lub wybranego tematu) oraz trafność wyboru metod badawczych i/lub środków plastycznych.

PUNKTACJA

Punktacja rozmowy kwalifikacyjnej – kryteria oceny:

  1. ocena prezentacji wybranego zagadnienia w tym jego treści i konstrukcji
  2. posługiwanie się fachową terminologią i dobór metod badawczych do prezentowanego zagadnienia
  3. trafność wyboru plastycznych narzędzi wspomagających prezentację wybranego zagadnienia

Za każdą część rozmowy kwalifikacyjnej kandydat może otrzymać od 0 do 15 punktów. Otrzymanie 0 punktów z jakiejkolwiek części rozmowy kwalifikacyjnej jest równoważne z niezdaniem egzaminu.

Łącznie w procesie rekrutacji kandydat może otrzymać od 0 do 45 punktów.

Przyjęcie na studia uzależnione jest od liczby uzyskanych punktów (lista rankingowa). Minimum kwalifikujące do przyjęcia na studia wynosi 23 punkty.